این وبسایت تابع قوانین کشوری Ùˆ بین المللی رسانه های دیجیتال Ù…ÛŒ باشد .  احترام به   Ø¯ÛŒÚ¯Ø±Ø§Ù† شرط نخست فعالیت Ù…ÛŒ باشد . درحال حاضر وبسایت تا مدتی در حالت دمو  ÙØ¹Ø§Ù„یت دارد Ùˆ بتدریج قوانین استفاده کاملتر خواهند شد.