حریم خصوصی بیانگر تمایل شما برای محدود کردن فعالیت هایتان در فضای مجازی بمیزان خاصی است .  کاربران دیگر بهمان میزانی Ú©Ù‡ شما فعالیت تان را محدود نموده اید حق دارند از آن استفاده Ù†Ù…ایند . شما نیز حق دارید بهمان میزانی Ú©Ù‡ کاربران دیگر حریم خصوصیان اجازه میدهد از فعالیت های آنها استفاده نمایید  . نفوذ به حریم خصوصی دیگران Ø¯Ø± فضای مجازی نیز مثل دنیای  واقعی تخلف محسوب Ù…ÛŒ شود . ولی شما Ùˆ کاربران Ù…ÛŒ بایست قبل از شروع ÙØ¹Ø§Ù„یت در هر فضای مجازی نخست به تنظیم حریم خصوصی خودتان بپردازید  . درصورت عضویت در این وبسایت قبل از هرچیز برای تنظیم حریم خصوصی خودتان   Ø¨Ù‡ آدرس زیر مراجعه نمایید 

بخش تنظیمات حساب کاربری - گزینه حریم خصوصی